Home    เช็คค่าใช้จ่ายรังวัดของกรมที่ดิน ออนไลน์ได้แล้ว.

กรมที่ดิน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน -เน้นโปร่งใส นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการประกาศ “ค่าใช้จ่ายการรังวัด (serveyprice)” บนเว็บไซต์ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

การรังวัด คือ การวัดปักเขตและทำเขต จดหรือคำนวณเนื้อที่ เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดิน หรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดิน มีความสำคัญในหลายด้าน อาทิ ป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ ป้องกันการถูกรอนสิทธิ์ในที่ดิน เช่น การถูกใช้ที่ดินเป็นทางเข้า – ออก จากบุคคลอื่น แก้ปัญหาการทับซ้อน ทำให้รับรู้แนวเขตการครอบครองที่ชัดเจน เป็นต้น

ในปัจจุบันหลายท่านที่ต้องการซื้อ – ขายที่ดิน จำเป็นต้องทำการรังวัดที่ดินเพื่อยืนยันขนาดที่ดินก่อนทำการซื้อขาย แต่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในต่างจังหวัด จะคำนวณค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินได้อย่างไร?

กรมที่ดิน ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล จึงได้พัฒนาระบบการประกาศ “ค่าใช้จ่ายการรังวัด (serveyprice)” บนเว็บไซต์กรมที่ดิน เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและคำนวณค่าใช้จ่ายการรังวัดที่ดินได้ทั่วประเทศจากมือถือหรือเท็ปเล็ตได้ทันที ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศค่าใช้จ่ายการรังวัดในจังหวัดที่ที่ดินของตนเองตั้งอยู่ ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นขอรังวัดที่ดิน

อ่านฉบับเต็ม จากเว็บฐานเศรษฐกิจ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.