Home    Capital Gain? นักลงทุนควรรู้

ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยเฉพาะกล่มคอนโดมิเนียม ที่มีการลงทุนกันมากโดยส่วนมากจะเป็นรูปแบบของการซื้อแล้วปล่อยเช่า ผลตอบแทนตรงนี้จะเป็นรูปแบบของ Rental Yield.

แล้วผลตอบแทนจากการขายต่อล่ะ ? ผลตอบแทนหรืออัตราผลกำไรจากการขายต่อ เราจะเรียกว่า Capital Gain หาได้จากเอากำไรหรือส่วนต่างของราคาขายกับราคาที่ซื้อมาเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อมา คำนวณออกมาในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ เช่น

ซื้อคอนโดมิเนียม A มาในราคา 3,000,000 บาท ต่อมาขายไปในราคา 5,000,000 บาท. กำไรทีได้จากการขาย คือ 2,000,000 บาท. Capital Gain = (5,000,000-3,000,000) / 2,000,000 = 66%

ประโยชน์ที่ได้จาก Capital Gain?

Capital Gain เป็นข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา เพื่อตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้น ว่ามีอัตราผลตอบแทนอย่างไร นอกจากผลตอบแทนจากการลงทุนปล่อยให้เช่า.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.