Home    ครุฑ 3 สี ที่ทุกคนความรู้เกี่ยวกับเอกสารที่ดิน

เอกสารที่ดินเป็นสิ่งทีสำคัญมากสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ซื้อ นายหน้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในวงการและนอกวงการอสังหาริมทรัพย์ควรรู้ไว้ วันนี้เราจะพาไปรู้จักครุฑสีต่างๆ กัน

88800

ครุฑแดง ใช้กับเอกสารสิทธิ นส4. หรือ ที่เราเรียกติดปากกันว่าโฉนดที่ดิน เป็นเอกสารสิทธิ์ที่แสดงกรรมสิทธิ์ชัดเจนที่สุด ซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย. ที่ดินในตัวเมืองส่วนมากก็จะเป็นโฉนดครุฑแดง หรือ นส.4 กันแทบทั้งสิ้นแล้ว.

8

ครุฑเขียว ใช้บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3ก เท่านั้น ใช้เมื่อมีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยวิธีกำหนดตำแหน่งที่ดินในระวางรูปถ่ายทางอากาศ.

สามารถขอยื่นเพื่อออกเป็นโฉนด น.ส.4 ได้ ภายใต้ขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง.

จะถูกใช้บนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. โดยที่สองสองประเภทนี้นั้นมีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินที่แน่นอน หรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศนั้นเอง

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.